Hans Kristoffer Halvorsen

Oljemålning av skolhuset i Eikvåg som byggdes 1866.

Lärarens situation på 1880 talet
Hans Kristoffer Halvorsen föddes 13 jan 1861 i Horten, Vestfold. Han utbildade sig till lärare och kom till Eikvågskolan 1883. Han flyttade in i lärarbostaden tillsammans med sin första hustru Gurine Johnsen som föddes 1865 i Fjære, Aust-Agder. De fick 6 barn medan de bodde där. Levnadsvillkoren var dåliga och de fick bo trångt. Gurine avled i april 1897 endast 32 år gammal i tuberkulos. Hans Kristoffer gifte om sig 1902 med min släkting Klara Marie Kvilhaug. Hon var född 13 okt 1876 på Nedre Eiker, Viken, Buskerud, de fick två döttrar tillsammans. Klara Marie far var också lärare, kanske umgicks de i samma kretsar. Skolhuset i Eikvåg byggdes förmodligen 1866. Det fanns ett skolrum med en gång till vedskjulet. I anslutning till skolhuset byggdes en liten lärarbostad. Det var en våning och bestod av en korridor, ett vardagsrum, en kammare och ett kök. Innan skolhuset byggdes hade det under många år varit en tvist mellan Farsund och Vanse kommuner om vem som skulle betala för skolan i Loshavn och Eikvåg. Det måste ha kommit överens om att det var Vanse som skulle betala.

Den 5 november 1910 skriver Halvorsen ett brev till Vanse skolstyrelse. Han skriver ”At der har manglet og fremdeles mangler sligt som enhver familie i skolekredsen finder nødvendig at have, næmlig kjælder og spidskammer, ser jeg i øieblikket bort fra, men her har ikke engang været de nødvendige rum til at lægge mine barn ordentlig – exempelvis kan nævnes, at de største barn har maattet ligge under raftet paa aabne skoleloftet sommer som vinter,”

Han har funnit det absolut nödvändigt att få mer bostadsutrymme och har därför ”…paa aller billigste og tarveligste maade ladet indrette et slags soveværelse med tagvindu i øvre ende av skolehuset (lov dertil havde jeg faat av skolestyret for mange aar tilbage).” Arbetet utfördes så billigt och rimligt det var möjligt och i samarbete med kretsordföranden, Ivar Nerland, som själv var snickare. Han har lagt ut 57,36 kr för arbetet och begärde att beloppet skulle återbetalas. Han hävdar själv att han lagt ut flera hundra kronor, inte bara i lärarbostaden utan även på skolhuset, för att komma igång. Och ett vedskjul för skolan. Han säger att man måste ta hänsyn till att ingen krets i hela kommunen har gjort så mycket för skolan, som Eikvågs krets har gjort.

Skolstyrelsen behandlade hans begäran den 8 november och det bestämdes med 6 röster mot 4. De ville ha mer information. Den 9 januari 1911 kom ärendet upp igen, och ansökan beviljades enhälligt, ”dog uden følge for fremtiden.”

Ansökan om förlängning till lärarens bostad den 4 oktober 1912 skickar Halvorsen ”…en indtrængende henstilling til det ærede skolestyre om godhedsfuld at hjælpe mig til litt mere husrum.” Han skriver att det är allmänt känt hur trångt han har bott i alla år. ”…Vi har sandelig hat det saa indskrænket i alle maater at neppe nogen i hele skolekredsen har hat det slik: En bitte liten stue hvor det gran man har av indbo staar paa hinanden og saa et enda mindre kammer samt et par ”bikjehus” paa loftet, det er alt – ikke en kjælder, ikke spiskammer ikke klædeskot eller lignende”.

Han tror inte att skolan kommer att finna det obeskrivligt att han nu efter oavbruten tjänst i kommunen i 30 år frågar om ett ordentligt vardagsrum, tillbyggnad på skolhusets södra sida, en frostfri källare och en större tillbyggnad på baksidan där det kan finnas plats för en matplats eller skafferi. Han har med glädje registrerat att det tidigare har blivit inredda bostäder för lärarna både i Heiastranda och i Vanse, så nu önskar han sig innerligt att skolstyrelsen vill finna tiden inne att skaffa honom en någorlunda tidsmässig bostad.

Skolstyrelsen måste ha utsett tre män för att lägga fram förslag på hur frågan ska lösas. För 16 december 1912 kommer J. Samuelsen, Sivert A. Grimsby och Edv. Sørensen med ett förslag att bygga på en våning i skolbyggnaden. De har samlats på skolan i Eikvåg den 26 oktober. De beskriver källaren som en liten fördjupning under en del av huset. Det fanns en ”fot” med vatten och inget avlopp, så det är ”…er aldeles uskikket til at opbevare noget i, og tillige meget sundhedsfarlig.” De beräknar den nya våningen för 1850 kr och reparation av källaren till 40–50 kr.

Ordförandeskapet med borgmästare Selvaag granskar ärendet den 18 december men beslutet skjuts upp för vidare utredning. För att utföra denna studie utses G.C. Brøvig, Sunde och Kornelius Christiansen, Nordberg. Dessa utarbetar en skiss på ordförandeskapets begäran av den 26 mars 1913, där de föreslår att man bygger en ny byggnad vinkelrätt mot den gamla bostaden i söder. Den 14 april 1913 beslutade skolstyrelsen enhälligt att begära byggkonsulent D. J. Meberg att utarbeta en ritning och en beräkning för en sådan byggnad. De finner det billigare och mer lämpligt än den första som föreslås.

Den 5 maj 1913 har Meberg gjort klar sin ritning och beräkning. Han föreslår en vinkelbyggnad bestående av ett rum på 15 ½ x 15 fot och en veranda på norra sidan av 7 x 7 fot storlek och uppdelad invändigt med ett skafferi och en utbyggnad. Ingången till källaren måste flyttas från husets västra ände till baksidan, källargolvet måste sänkas och en avloppskista grävas. Han beräknar allt till 1500 kr.

Skolstyrelsen beslutar enhälligt den 15 maj att rekommendera Mebergs förslag och ordföranden Adolf Østhassel skickar detta till kommunfullmäktige med rekommendation att pengarna beviljas. 21 maj beslutade kommunfullmäktige enhälligt ”…for skolekassens regning” att utföra arbetet. För att säkerställa utförandet av arbetet utsågs förutom Meberg även skolstyrelsens ordförande och G. C Brøvig. Det beslöts att ansöka om bygglov med vägstyrelsen. Vid det tillfället gör Selvaag den 5 juni en anteckning, där han konstaterar att när vägen byggdes 1905–1907, fanns den i anslutning till skolhuset västra vägg. När lärarens bostad ska utökas måste det ske genom att bygga vägen i längs husets västra vägg.

Nästa instans är Länsman J. E. Vinnem. Han säger den 7 juni att det har varit självklart att vägen har använts som en lekplats: ”I Lodshavn og Eigvaag holdes ikke Hest, saa Trafikken paa Veien, som Kjørevei, er liden”. Han tillåter sig att rekommendera den bifall som godkänts.

Den 10 juni skickar ansökan till Lister och Mandals länsingenjörskontoret med rekommendation och vidarebefordras till Amtmannen. Han godkänner ansökan enligt ovanstående villkor den 12 juni. Han skickar ärendet tillbaka till Länsmannen i Vanse för underrättelse och vidare kungörelse. ”Her. lensmanden anmodes om at paase at de opstillede betingelser overholdes”. Därmed är saken i hamn och bygget kan börja.

Läraren Hans Kristoffer Halvorsen avled 1945 i en ålder av 84 år, han hustru Klara Marie Kvilhaug avlider 1967, 90 år gammal.

Lärarbostaden var oförändrad tills den revs 1961. Då var väggarna angripna av myror att det inte fanns någon annan väg ut. Kvar står det gamla skolhuset som används till fritidshus.

Källa:
Lærerboligen i Eikvåg av Arthur Danielsen

Allan Kvalevaag
2019-08-16